regulamin

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: „Regulamin”), w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).

 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Golf Arena Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Krótkiej 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000677857 (dalej: „GolfArena”), w ramach serwisu golfarena.eu (dalej: „Serwis") jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

 3. System teleinformatyczny GolfArena obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 4. Świadczenie przez GolfArena usług drogą elektroniczną polega na zapewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników celem zawierania przez nich transakcji kupna lub sprzedaży TeeCoin (dalej: „Kryptowaluta”) za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Usługa”).

 5. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:

  • a. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie ani częściowo);

  • b. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).

 1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 2. GolfArena zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez golfarena.eu do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zarejestrowania konta w Serwisie.

§ 2 Rodzaje i zakres usługi objętej regulaminem

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies.

 2. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę golfarena.eu. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, z wyłączeniem odpowiedzialności GolfArena, chyba że szkoda powstała w wyniku takiego działania powstała z winy GolfArena.

 3. Moment uwidocznienia transakcji w saldzie konta Użytkownika jest momentem zawarcia między Użytkownikami umowy sprzedaży Kryptowaluty. Każdorazowa cena wskazana w ofercie kupna lub sprzedaży Kryptowaluty jest ceną pochodzącą od Użytkownika, a decyzja o wprowadzeniu do Serwisu oferty zawarcia transakcji stanowi wyłącznie przejaw woli użytkownika Serwisu. Serwis nie gwarantuje i nigdy nie gwarantował zysku na zmianie różnicy kursowej Kryptowaluty.

 4. Przelewy wychodzące wymagają podania imienia i nazwiska, numeru konta oraz adresu posiadacza rachunku jak również tytułu przelewu, a w przypadku przelewów międzynarodowych numeru SWIFT, w przeciwnym razie nie będą realizowane.

 5. Aktualizacja przelewów przychodzących walutowych odbywa się tylko w dni robocze (tj. Za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) - dwa razy dziennie.

 6. Wypłaty walutowe realizowane są w dni robocze (tj. za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), co najmniej dwa razy dziennie. Wypłaty są zlecane do realizacji w terminie do 2 dni roboczych od daty wydania dyspozycji wypłaty.

 7. Wartość pojedynczej transakcji (ASK) i (BID) nie może być niższa niż 5 PLN lub równowartości tej kwoty w Kryptowalucie w dniu transakcji. Transakcje o niżej wartości nie będą realizowane.

 8. Opłata za świadczoną Usługę (korzystanie z Serwisu) pobierana jest automatycznie z konta Użytkownika w chwili rejestracji danej transakcji.

 9. Kryptowaluta nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Serwis nie prowadzi działalności podlegającej regulacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. Nr 183, poz. 1538, tj. z dnia 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384).

§ 3 Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.

 3. Wykorzystywanie rachunków GolfArena w celach gospodarczych przez Użytkownika, jak również wskazywanie osobom trzecim tego rachunku, jako rachunku Użytkownika jest zabronione.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do:

  • a. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.

  • b. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw GolfArena lub osób trzecich.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:

  • a. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet

  • b. Korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa GolfArena lub osób trzecich

  • c. Dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego GolfArena danych:

  • Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego GolfArena lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi,

  • Naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra GolfArena lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.

 1. GolfArena może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw GolfArena lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.

 2. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego GolfArena, chyba że:

  • a. przepisy prawa stanową inaczej, lub

  • b. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego GolfArena nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

 1. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.

 2. Na podstawie Ustawy GolfArena uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego GolfArena w przypadku:

  • a. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,

  • b. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.

§ 4 Warunki zawierania umowy

 1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji przez Użytkownika.

 2. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika, danych osobowych.

 3. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto).

 4. Użytkownik zachowuje dostęp do Usługi za pomocą domeny golfarena.eu

 5. Warunkiem korzystania z wymiany TeeCoinów na PLN jest wyrażenie zgody na subskrybcję. Wówczas pobierana jest cykliczna opłata miesięczna w kwocie 5 zł brutto.

 6. Zrezygnować z opłaty można w dowolnym momencie, anulując subskrybcję.

 7. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:

  • a. na żądanie Użytkownika,

  • b. przez GolfArena, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego GolfArena, chyba że przepisy prawa stanową inaczej, lub usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego GolfArena nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

§ 5 Dane osobowe i polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez GolfArena, jak również regulacje dotyczące Polityki Prywatności znajdują się w zakładce polityka prywatności i stanowią jego integralną część.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.

 2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności GolfArena, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.

 3. GolfArena ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

 4. GolfArena nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.

 5. GolfArena nie ponosi odpowiedzialności za:

  • a. usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego GolfArena z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą GolfArena,

  • b. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła,

  • c. za błędne wprowadzenie przez użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków - w przypadku konieczności anulowania operacji klient zostanie obciążony kosztem prowizji bankowej lub operatora usługi.

 1. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

§ 7 Własność intelektualna

 1. GolfArena przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.

 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.

 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.

 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:

  • a. niewykonania Usługi, lub

  • b. nienależytego wykonania Usługi

 1. Reklamacja wymaga:

  • a. formy pisemnej

  • b. formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: kontakt@golfarena.eu

 1. Reklamacja powinna zawierać:

  • a. nazwę (login) pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie,

  • b. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, GolfArena może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 15 (piętnaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostani poinformowana.

 2. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.